NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) er en EU-lovgivning, der fokuserer på at styrke cybersecurity inden for medlemslandene. Formålet med NIS2 er at etablere et fælles europæisk rammeværk for at beskytte kritiske netværks- og informationssystemer mod cybertrusler. Direktivet anerkender den stigende kompleksitet af digitale angreb og søger at opnå en høj grad af cybersecurity på tværs af forskellige sektorer.

NIS2 fastlægger klare krav til organisationer, især dem inden for kritisk infrastruktur som energi, transport, sundhedspleje og digitale tjenester. NIS2 fokuserer på tre hovedområder:

 • Sikkerhedsforanstaltninger:
  NIS2 kræver, at organisationer implementerer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte deres netværks- og informationssystemer. Dette inkluderer procedurer for risikostyring, adgangskontrol, kryptering og sikkerhedshændelseshåndtering.
 • Incidenthåndtering:
  Direktivet lægger vægt på etablering af effektive incidenthåndteringsmekanismer. Organisationer skal være i stand til at registrere, rapportere og håndtere sikkerhedsbrud på en måde, der sikrer hurtig inddæmning og begrænsning af skader.
 • Samarbejde og informationsdeling:
  NIS2 opfordrer til samarbejde mellem medlemsstater og mellem organisationer inden for samme sektor. Det sigter mod at skabe et netværk, hvor vigtige oplysninger om trusler og sårbarheder kan deles, så alle parter kan styrke deres modstandsdygtighed mod cyberangreb.

Fundamentalt handler NIS2 om at skabe en mere robust og samordnet tilgang til cybersikkerhed på tværs af Europa. Det er et skridt mod at sikre, at kritiske netværks- og informationssystemer er i stand til at modstå, detektere og håndtere moderne cybertrusler, og at organisationerne er forberedte på at reagere effektivt i tilfælde af sikkerhedsbrud. NIS2 lægger vægt på præventive foranstaltninger såvel som en hurtig og koordineret respons for at beskytte det digitale fundament, som vores samfund og økonomi er bygget på.

Cybersecurity aktiviteter til overholdelse af NIS2

Overholdelse af NIS2 kræver en omfattende tilgang til cybersikkerhed. De generelle aktiviteter, som organisationer løbende skal fokusere på for at opfylde NIS2, inkluderer:

 • Riskovurdering:
  Identificér og vurdér risici i forhold til netværks- og informationssystemer. Dette omfatter en analyse af potentielle trusler, sårbarheder og mulige konsekvenser for systemerne.
 • Sikkerhedsforanstaltninger og tekniske løsninger:
  Implementér passende sikkerhedsforanstaltninger baseret på riskovurderingen. Dette kan omfatte firewall-konfiguration, kryptering, adgangskontrol og systemovervågning.
 • Incidenthåndtering:
  Udvikl en omfattende incidenthåndteringsplan, der inkluderer procedurer for registrering, rapportering og håndtering af sikkerhedsbrud. Organisationen skal være i stand til hurtigt at reagere på og inddæmme eventuelle trusler.
 • Samarbejde og informationsdeling:
  Aktivt samarbejd med relevante myndigheder, sektorer og andre interessenter. Effektiv informationsdeling er afgørende for at styrke samlet cyberresiliens og håndtere trusler på tværs af organisationer.
 • Identitetshåndtering og adgangskontrol:
  Implementér stærk identitetshåndtering og adgangskontrolforanstaltninger. Dette inkluderer brug af multifaktorautentificering og nøje kontrol af adgangsrettigheder.
 • Løbende systemopdateringer:
  Hold alle systemer opdaterede med de seneste sikkerhedsopdateringer og patches. Dette gælder både software og hardware for at lukke kendte sårbarheder.
 • Uddannelse og synliggørelse:
  Sørg for, at medarbejdere har tilstrækkelig viden om cybersikkerhed og er opmærksomme på de potentielle trusler. Regelmæssig uddannelse og synliggørelse er afgørende.
 • Overvågning og rapportering:
  Implementér avancerede overvågningsværktøjer for at detektere unormal aktivitet og potentielle trusler i realtid. Rapporteringsmekanismer skal være på plads for at informere myndighederne om alvorlige hændelser.
 • Dokumentation og dokumentstyring:
  Opbevar dokumentation, der beskriver alle relevante cybersikkerhedsforanstaltninger, politikker og procedurer. Dette inkluderer også procedurer for opdatering og revision af disse dokumenter.
 • Revisionsaktiviteter:
  Gennemfør regelmæssige revisionsaktiviteter for at vurdere effektiviteten af implementerede sikkerhedsforanstaltninger og for at sikre fortsat overholdelse af NIS2.

Disse aktiviteter udgør en grundlæggende ramme for organisationers indsats for at overholde NIS2 og styrke deres cybersikkerhed i en evigt skiftende digital verden.

NIS2: Hvordan bliver vi klar nu og fremover?

For at komme i gang uden at omfanget og omkostningerne tager overhånd, kan organisationer følge disse trin:

 1. Riskovurdering:
  Start med en omfattende riskovurdering for at identificere og prioritere potentielle trusler og sårbarheder. Dette vil hjælpe med at fokusere indsatsen på de mest kritiske områder.
 2. Faseinddelt implementering:
  Del implementeringen op i faser for at håndtere omfanget. Begynd med de mest presserende sikkerhedsforanstaltninger og byg gradvist videre herfra.
 3. Udnyt eksisterende ressourcer:
  Gennemgå eksisterende sikkerhedsforanstaltninger og ressourcer. Det er muligt, at nogle elementer allerede opfylder NIS2-kravene, hvilket kan reducere omkostningerne ved implementering.
 4. Brug standarder og rammer:
  Implementér velkendte standarder og rammer som f.eks. ISO 27001 eller NIST Cybersecurity Framework for at lette overholdelsen af NIS2. Disse kan give organisationen en struktureret tilgang til cybersikkerhed.
 5. Konsulter eksperter:
  Involvér cybersikkerhedseksperter eller konsulenter, der er fortrolige med NIS2-kravene. Deres ekspertise kan hjælpe med at udvikle og implementere effektive sikkerhedsforanstaltninger uden unødvendige omkostninger.
 6. Regelmæssig revision og opdatering:
  Implementeringen af NIS2 bør ses som en kontinuerlig proces. Regelmæssig revision og opdatering af sikkerhedsforanstaltningerne er afgørende for at holde trit med udviklingen inden for cybersikkerhed.
 7. Samarbejde med interessenter:
  Samarbejd med andre organisationer inden for samme sektor for at dele bedste praksis og erfaringer. Dette kan hjælpe med at reducere omkostningerne og øge effektiviteten af implementeringen.

Ved at tage en strategisk, risikobaseret tilgang og udnytte eksisterende ressourcer kan organisationer effektivt overholde NIS2-kravene uden at blive overvældet af omfanget og omkostningerne.

Læs mere om NIS2 og Azure IoT cloud: Få overblik over de vigtigste komponenter og NIS2, OT og SCADA: En guide til NIS2-overholdelse for automationssystemer.

Interesseret i at høre hvordan I kommer i gang?

Beacon Tower bruges af adskillige forsyningsvirksomheder med kritisk infrastruktur og vi har lavet adskillige cyber risk assessments indenfor for sikkerhedskritiske brancher. Vi tilbyder både standardiserede cyber security forløb samt skræddersyet konsulentassistance udført af NIS2 og cybersecurity eksperter, som tilpasses jeres behov og forretning. Klik her for at booke et uforpligtende møde.